ഡയറക്ട്റേറ്റ് ഓഫ് ഫക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

സുരക്ഷാ ഭവന്‍ ,

കുമാരപുരം.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി.ഓ. ,

തിരുവ്നന്തപുരം 695011.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+91-471-2441597, 2440974

+91-471-2441741

http://www.fabkerala.gov.in

ഐ. ടി. വിഭാഗം

0471-2988000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കൊല്ലം മേഖല

8089763384, 9446853243, 9895659981

എറണാകുളം മേഖല

9846959177, 9895643855, 9447059234

 കോഴിക്കോട്  മേഖല   

9446806139, 9446281233, 9349174698

Copyright 2016Department of Factories & Boilers GoK. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group