ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്, ഒ.എച്ച്.ആർ.സി ബിൽഡിംഗ്, ആശ്രാമം, കൊല്ലം – 2

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

:

ശ്രീ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 - 2970254

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

(സേഫ്റ്റി സെൽ

:

ശ്രീ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 - 2970254

കെമിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ

(സേഫ്റ്റി സെൽ)

:

ശ്രീ. ബി. സിയാദ്

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 - 2970254

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

(സേഫ്റ്റി സെൽ)

:

ഡോ. ജെ. ജമാലുദ്ദീൻ

:

 

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

:

ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 – 2970254

8089763384

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

:

ശ്രി. വിപിൻ മുരളി

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 – 2970254

9446853243

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

:

ശ്രി. കെ.സി. അജയ കുമാർ

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 – 2970254

9895659981

 

 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം റീജിയൻ

തിരുവനന്തപുരം വസന്തം ടവർസ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

:

ശ്രീ. എൻ.ജെ. മുനീർ, ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o471 - 2431458

കുണ്ടറ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുണ്ടറ - 691501

:

ശ്രീ. പി. പ്രമോദ്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 – 2522225

ചെങ്ങന്നൂർ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ - 689 121

:

ശ്രീ. കെ. ആർ. ഷാജി കുമാർ ,

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o479 – 2455570

ആലപ്പുഴ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്, ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് എതിർവശം, തത്തംപള്ളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688001

:

ശ്രീ. പി. ജിജു ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0477 – 2238463

കോട്ടയം

മുൻസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

:

ശ്രീ. അനിൽ കുര്യാക്കോസ്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0481 – 2562131

കൊല്ലം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ - 691013

:

ശ്രീ. എൽ. കൈലാസ് കുമാർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

o474 - 2795022

 

അഡീഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം റീജിയൻ

തിരുവനന്തപുരം വസന്തം ടവേഴ്സ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

:

ശ്രീ. കെ. രവീന്ദ്രൻ

:

 

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o471 - 2431458

നെയ്യാറ്റിൻകര

വസന്തം ടവേഴ്സ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

:

ശ്രീ. എസ്. പ്രേമ കുമാർ

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o471 - 2431458

കുണ്ടറ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുണ്ടറ – 691501

 

:

ശ്രീ. കെ. ജയകുമാർ

 

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 – 2522225

ചെങ്ങന്നൂർ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ - 689 121

:

ശ്രീ. പി. ദിനകരൻ

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o479 – 2455570

ആലപ്പുഴ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്, ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് എതിർവശം, തത്തംപള്ളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688001

:

ശ്രീ. കെ. കെ. അജിത് കുമാർ

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0477 – 2238463

കോട്ടയം നോർത്ത്

മുൻസിപ്പാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

:

ശ്രീ. ജോസ് വി. വിനോദ്

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0481 – 2562131

കോട്ടയം സൗത്ത്

മുൻസിപ്പാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

:

ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജേക്കബ്

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0481 – 2562131

കൊല്ലം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ - 691013

:

ശ്രീമതി നവറോസ് ബീന

:

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: o474 - 2795022

 

 

Copyright 2016Department of Factories & Boilers GoK. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group