ശ്രീ . പിണറായി വിജയന്‍ 

ബഹു. കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി 

 

ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ

ബഹു. തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി

 

 

ഡോ . ആശാ തോമസ് ഐ. എ. എസ്. 
അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്.

   

ശ്രീ. പി. പ്രമോദ്  
ഡയറക്ടര്‍, ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്  വകുപ്പ്

 

 

Copyright 2016Department of Factories & Boilers GoK. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group