ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ് ,
"സുരക്ഷ ഭവൻ"
കുമാരപുരം, മെഡിക്കല്‍കോളേജ് പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം- 695 011
 
ഇമെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
വെബ്: www.fabkerala.gov.in