കെമ്രെക്ക്

ഡി പി ആർ അനുസരിച്ച് കെമ്രെക്ക് യുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകളിലും ഗതാഗതസമയത്തും രാസവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഡിപിആർ അനുസരിച്ച്, ഫാക്ടറികളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കെമ്രെക്ക്യെ നിയന്ത്രിക്കും. ഉയരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലും മാളുകളിലും ബഹുജന സമാഹര വേദത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന എമർജൻസിസങ്ങൾ, കെമ്രെക്ക് യുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. ഡിപിആർയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാനേജിംഗ് രീതിയിൽ ഏഴു കൺട്രോൾ റൂം ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട്. പതിന്നാലുള്ള പ്രതികരണ പ്രവർത്തകൻ / ഡ്രൈവറും നാല് ഓഫീസർമാരും

 

Functioning modality of other Response Centre in India

Central Control Room

Situated in Ground Floor of Material Bhavan Building, P.O. Petrochemicals, Vadodara District, Pin: 391346. The District Collector is the Chairman of the Governing Council and Factory Inspector, Lehripura is the Member Secretary. Here there are lot of MAH factories situated in North of Vadodra. Any emergency call received at the Centre, depending on the place of emergency, the nearest MAH factory is informed about the emergency and the contingency crew of that factory respond to the emergency. Any back up support if required, is facilitated from neighbouring MAH factory through the Centre.

Disaster Management Centre functioning at IPCL, Saraswati Township, Block No. A/1/1, Vadadala Village, Dahej PO -382130, Vagra Taluk, Bharuch District, Gujarat. Here the functional members are the Deputy District Collector and the Deputy Director, Industrial Safety & Health. This Centre is manned by 2 staff members’ namely Executive Secretary and Supervisor.

Emergency Response Centre at Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani 410207, Raigad District, Maharastra State.Here the Centre is situated in Hindustan Organic Chemicals Limited and is run by Hindustan Insecticides Limited, Bombay Dyeing and Reliance along with Hindustan Organic Chemicals Limited based on relay rotation system of one month each.

Disaster Prevention & Management Centre, Plot No.6-s/3, GIDC, Ankleshwar-393002, Gujarat. The Centre is managed by Ankleshwar Environment Preservation Society. The Society is promoted by Ankleshwar Industries Association. The Memorandum of Association of our CEHS is synonymous to the Memorandum of Association of Ankleshwar Environment Preservation Society sponsored by Ankleshwar Industries Association.

Other Emergency Response Centres, The other centres had been established in Manali in Tamilnadu, Bhopal in Madhya Pradesh, Mahad in Maharastra, Vishakhapatnam and Hyderabad in Andhra Pradesh. The Atul Emergency Control Centre in Valsad and Vapi Emergency Control Centre in Vapi are based on control room concept.