ഓഫീസ് ഓഫ് ദി സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് , കെമിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് ലാബ് എതിർവശം, CHEMREC ബിൽഡിംഗ്,കാക്കനാട് ,എറണാകുളം- 682030

സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് 

 സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് & ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് 

കെ. ജയചന്ദ്രൻ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258,
0484-2425801

ഇൻസ്‌പെക്ടർ  ഓഫ്  ഫാക്ടറീസ് &

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് (സേഫ്റ്റി സെൽ )

ലാൽ വർഗീസ്  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258

കെമിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ

 (സേഫ്റ്റി സെൽ )

എം .റ്റി .രാജി  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 

(സേഫ്റ്റി സെൽ )

അരുൺ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258
ഐ .റ്റി -റീജിയണൽ കോ -ഓർഡിനേറ്റർ  കെ .എം .ബഷീർ    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258,
9895643855
ഐ .റ്റി -റീജിയണൽ കോ -ഓർഡിനേറ്റർ  എം .പ്രമോദ്  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258,
9447059234
ഐ .റ്റി -റീജിയണൽ കോ -ഓർഡിനേറ്റർ  ലിജോ .പി .ജെ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0484-2422258,
9846959177

 

Inspector offices in Ernakulam Region682030

എറണാകുളം

    സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട് എറണാകുളം-682031

 

നിതീഷ് ദേവരാജ് 

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ്  ഫാക്ടറീസ് &

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0484 – 2422272

ആലുവ 

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം

  ആലുവ  – 683101

 

ഷാബുജൻ റ്റി .കെ (ഐ/സി) 

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ്  ഫാക്ടറീസ് &

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0484 – 2623166

കൊച്ചി 

പള്ളുരുത്തി ,

കൊച്ചി– 682 007

 

രാജീവ് എ .ൻ

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്&

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് II

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0484-2232525

 ഇരിങ്ങാലക്കുട   

രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

ഇരിങ്ങാലക്കുട -680125

 

 ഷിബു വി .ആർ

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ്  ഫാക്ടറീസ് &

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് II

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE 0480 – 2820951

തൊടുപുഴ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൊടുപുഴ,

ഇടുക്കി – 685 584

 

റോബർട്ട് ജെ ബെഞ്ചമിൻ

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ്  ഫാക്ടറീസ് &

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് II

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0486 – 2222936

 തൃശ്ശൂർ

അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്,

അശ്വനി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം,

തൃശ്ശൂർ - 680 001

 

 അനീഷ് കുര്യാക്കോസ്

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്&

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് I

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0487 – 2334183

പാലക്കാട്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,

പാലക്കാട് - 678 001

 

എ. കന്നയ്യൻ 

ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്&

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് IThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0491 – 2505669

പെരുമ്പാവൂർ

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം

ആലുവ - 683101

 

ഷാബുജൻ റ്റി .കെ

 ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്&

ബോയ്‌ലേഴ്‌സ്  ഗ്രേഡ് I

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0484 – 2623166

 

Additional Inspector offices in Ernakulam Region 682030

 

എറണാകുളം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കക്കാനാട്,

എറണാകുളം - 682 031

 

സലില എസ്

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0484 – 2421868

 

ആലുവ 

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം

 ആലുവ – 683101

എസ് ബീന

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0484 – 2623166

 

കൊച്ചി

പള്ളുരുത്തി,

കൊച്ചി - 682 007

ശ്രീലത .സി  

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0484-2232525

 

ഇരിങ്ങാലക്കുട 

ഇരിങ്ങാലക്കുട 

– 680 121 


ഷിബു വി .ആർ

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE 0480 – 2825727

 

തൊടുപുഴ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൊടുപുഴ,

ഇടുക്കി – 685 584

വി പി ആശാമോൾ

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0486 – 2222936

 

തൃശ്ശൂർ നോർത്ത് 

അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്,

അശ്വനി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം,

തൃശ്ശൂർ - 680 001

സുരേഷ് കുമാർ സി റ്റി 

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0487 – 2334183

 

തൃശ്ശൂർ  സൗത്ത് 

അക്വാറ്റിക് കോംപ്ലക്സ്,

അശ്വനി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം,

തൃശ്ശൂർ - 680 001

സുരേഷ് പി

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0487 – 2334183

 

പാലക്കാട് നോർത്ത്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,

പാലക്കാട് - 678 001

   ജി.സുധ 

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE :0491 - 2505456

 

പാലക്കാട് സൗത്ത് 

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,

പാലക്കാട് - 678 001

 എം. പ്രമോദ്

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE :0491- 2505456

 

പെരുമ്പാവൂർ

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം

ആലുവ - 683101

 

എസ് ബീന

 അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്

ഫാക്ടറീസ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE :0484-2623166