ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്, കുമാരപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി .ഒ ,തിരുവനന്തപുരം - 695011
 
 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

പി പ്രമോദ്

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O-0471-2441597,

D-0471-2440974

FAX : 0471-2441741

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ( എച്ച് ക്യൂ)

ജയൻ ആർ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2441597

 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്( എച്ച് ക്യൂ)

 

രജിൻ.എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2441597

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ 

വൈ.ശ്രീകുമാർ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2441597

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 

സി .അജിത്കുമാർ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2441597

ഐ.റ്റി -കോ -ഓർഡിനേറ്റർ 

പ്രദീപ് ജോർജ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0471-2441597

0471-298800