ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്, ഒ.എച്ച്.ആർ.സി ബിൽഡിംഗ്, ആശ്രാമം, കൊല്ലം – 2

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

 

ശ്രീ. എസ്. മണി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ്

(സേഫ്റ്റി സെൽ)

 

ശ്രീ.സജിത്ത്. എസ്എസ്

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

 

കെമിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ

(സേഫ്റ്റി സെൽ)

 

ശ്രീ. ബി. സിയാദ്

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

 

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സേഫ്റ്റി സെൽ)

 

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സമീർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

8089763384

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

ശ്രി. വിപിൻ മുരളി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

9446853243

ഐ.റ്റി. റീജിയണൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ

ശ്രി. കെ.സി. അജയ കുമാർ
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0474-2970254

9895659981

 

 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം റീജിയൻ
 

തിരുവനന്തപുരം

വസന്തം ടവർസ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. എൻ.ജെ. മുനീർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0471 – 2431458

കുണ്ടറ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുണ്ടറ - 691501

ശ്രീ. എൽ. കൈലാസ് കുമാർ

 ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0474 – 2522225

ചെങ്ങന്നൂർ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
ചെങ്ങന്നൂർ - 689 121

ശ്രീ. കെ. ആർ. ഷാജി കുമാർ 

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0479 – 2455570

ആലപ്പുഴ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്, ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് എതിർവശം, തത്തംപള്ളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688001

ശ്രീ. പി. ജിജു

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0477-2238463

കോട്ടയം

മുൻസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

ശ്രീ. അനിൽ കുര്യാക്കോസ്
ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0481-2562131

കൊല്ലം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ - 691013

691013


ശ്രീ. പി. പ്രമോദ്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0474-2795022

 

അഡീഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം റീജിയൻ

തിരുവനന്തപുരം

വസന്തം ടവേഴ്സ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

 

ശ്രീമതി നവറോസ് ബീന

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0471 – 2471458

നെയ്യാറ്റിൻകര

വസന്തം ടവേഴ്സ്, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ .എ.സതീഷ് ചന്ദ്രൻ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0471 – 2471458

 നെയ്യാറ്റിൻകര

                             കുണ്ടറ

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുണ്ടറ - 691501

 

ശ്രീ. പി. ദിനകരൻ

aifThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0474 – 2522225

ചെങ്ങന്നൂർ

(മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
ചെങ്ങന്നൂർ -689 121

ശ്രീ. ജോസ് വി. വിനോദ്

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0479 – 2455570

ആലപ്പുഴ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്, ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് എതിർവശം, തത്തംപള്ളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ - 688001

ശ്രീ. കെ. കെ. അജിത് കുമാർ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0477-2238463

കോട്ടയം സൗത്ത്

മുൻസിപ്പാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

ശ്രീമതി.ബബിത ജി മേനോൻ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0481-2562131

കോട്ടയം നോർത്ത്

മുൻസിപ്പാൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, നാഗംപടം, കോട്ടയം – 686 001

ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ.എസ്

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0481-2562131

കൊല്ലം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ - 691013

691013

ശ്രീ. കെ ജയകുമാർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHONE : 0474-2795022