വിവരാവകാശം
ഓഫീസിൻ്റെ പേര് വകുപ്പിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പേരും വിവരങ്ങളും
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്

വൈ. ശ്രീകുമാർ

(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ)

ഫോൺ:0471-2441597

ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ജയൻ ആർ.

( ജോയിൻ്റ്ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്

ആൻഡ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി)

ഫോൺ:0471-2441597, 2440974

ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫാക്സ്:0471-2477141

സി. അജിത് കുമാർ

(ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ)

ഫോൺ:0471-2441597

ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പ്രിജി എസ്. ദാസ്

( ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് (HQ) ആൻഡ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ )

ഫോൺ:0471-2441597

ഇ-മെയിൽl: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എസ്. യശോധരൻ

(ഹെഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ ആൻഡ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ )

ഫോൺ:0471-2441597

ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

വകുപ്പിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും
ക്രമ നമ്പർ. ഓഫീസിൻ്റെ പേര് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
1

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തിരുവനന്തപുരം

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ )

1.സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് സെക്ഷൻ)

2.ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ജനറൽ)

3.ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ലൈസൻസ്)

2

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഫിനാൻസ് സെക്ഷൻ) 1.ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (അക്കൗണ്ട്സ് )
3

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഹെഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ (ബി സെക്ഷൻ) കോൺസ്റ്റൻഡ് ക്ലർക്ക്(ബി സെക്ഷൻ)
4

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് (H.Q) (ടെക്‌നിക്കൽ സെക്ഷൻ)

1.ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ടെക്‌നിക്കൽ)

2.ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ജനറൽ)

3.ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ലൈസൻസ്)

5

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് (മെഡിക്കൽ)

തിരുവനന്തപുരം

ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്, (മെഡിക്കൽ) കെമിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ
6

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കൊല്ലം

ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
7

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

എറണാകുളം

ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
8

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കോഴിക്കോട്

ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
9

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൈജിയൻ ലബോറട്ടറി,

കൊല്ലം

കെമിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹെഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്
10

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
11

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കൊല്ലം സൗത്ത്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
12

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കൊല്ലം നോർത്ത്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
13.

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കുണ്ടറ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
14

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

ചെങ്ങന്നൂർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
15

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

ആലപ്പുഴ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
16

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കോട്ടയം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
17

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

എറണാകുളം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
18

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

ആലുവ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
19

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കൊച്ചി.

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
20

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

പെരുമ്പാവൂർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
21

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തൊടുപുഴ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
22

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
23

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തൃശ്ശൂർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
24

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

പാലക്കാട്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
25

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കോഴിക്കോട്(നോർത്ത്)

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
26

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കോഴിക്കോട്(സൗത്ത് )

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
27

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

ഒറ്റപ്പാലം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
28

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

മലപ്പുറം

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
29

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തലശ്ശേരി

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
30

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

കണ്ണൂർ

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
31

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ്,

തളിപ്പറമ്പ്

ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ക്ലാർക്ക്
32

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തിരുവനന്തപുരം

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
33

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

നെയ്യാറ്റിൻകര

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
34

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കൊല്ലം

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
35

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കുണ്ടറ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
36

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

ചെങ്ങന്നൂർ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
37

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

ആലപ്പുഴ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
38

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കോട്ടയം(സൗത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
39

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കോട്ടയം(നോർത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
40

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കൊച്ചി

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
41

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

എറണാകുളം

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
42

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

ആലുവ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
43

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

പെരുമ്പാവൂർ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
44

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തൊടുപുഴ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
45

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
46

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തൃശ്ശൂർ(സൗത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
47

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തൃശ്ശൂർ(നോർത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
48

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

പാലക്കാട്(സൗത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
49

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

പാലക്കാട്(നോർത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
50

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

ഒറ്റപ്പാലം

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
51

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

മലപ്പുറം

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
52

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കോഴിക്കോട്(സൗത്ത്)

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
53

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കോഴിക്കോട്(നോർത്ത് )

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
54

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തലശ്ശേരി

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
55

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

കണ്ണൂർ

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്
56

ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,

തളിപ്പറമ്പ്

അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ക്ലാർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്