മലയാളം 

HELP DESK ( call or Whatsapp during office hours):  8129088848, 8129088878

CIRCULARS 2022

DATE CIRCULAR NO SUBJECT
28/02/2022 08/2022 ONLINE TRANSFER,GO,User guide
02/02/2022 05/2022 Annual Property returns
  video tutorial - Individual Login creation: Video tutorial- Annual Property returns:
02/02/2022 04/2022 Computerisation

CIRCULARS 2021

DATE CIRCULAR NO SUBJECT
31/12/2021 24/2021 Safety Award 2021
25/10/2021 18/2021 CM Grievances Redressal  
13/09/2021 14/2021 Kerala central Inspection System
26/07/2021 12/2021 Computerisation Gudelines
06/05/2021 08/2021 Oxygen handling Gudelines
 11/01/2021  02/2021  General Transfer*  Circular* Proforma
     

 CIRCULARS 2020

Date Circular No Subject
24/09/2020 10/2020 Return to work and preventive measures in context to the state of Kerala
 17/09/2020 09/2020 Guidelines to factory Management and departmental officials
01/01/2020 01/2020 General Transfer*  Circular* Rules * Proforma

CIRCULARS 2019

 

CIRCULARS 2018

Circular No 32/2018- Safety Awards-2018  

Circular No 29/2018- Usage of Internet

Circular No 24/2018

Circular No 21/2018

Circular No 20/2018

Green Protocol- Circular

Circular 18/2018- Preparation of TA/DA Request

Circular 05/2018-Confidential Report

Circular 08/2018- Safety Award

CIRCULARS 2017

Circular 16/2017- New

Circular No: 11/2017- Budget Estimate

Circular No: 13/2017

CIRCULARS 2016

Please publish modules in offcanvas position.